/////////////////////////

Algemene 

Voorwaarden

 JOB ADVERTISING

The Music Recruiters

 Artikel 1 – toepasselijkheid en definities

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen tussen de Opdrachtgever en The Music Recruiters.
 2. Definities:
  1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;
  2. Content: tekst en inhoud van door Opdrachtgever geplaatste Vacature;
  3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst aangaat met The Music Recruiters;
  4. The Music Recruiters: de eenmanszaak The Music Recruiters, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74213725, gevestigd te Amsterdam aan de Ertskade 192, 1019 BB;
  5. Vacature: de vacature die door de Opdrachtgever op de Website geplaatst wordt;
  6. Website: de website van The Music Recruiters en alle bijbehorende social media kanalen.

 

Artikel 2 – Intellectueel eigendom

 1. The Music Recruiters draagt nimmer verantwoordelijkheid voor de door de client geleverde Content, noch voor het design en/of het logo dat door de client is aangeleverd.
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, met uitzondering van de door de Opdrachtgever aangeleverde Content berusten bij The Music Recruiters.

 

Artikel 3 – Facturatie kosten en levering

 1. Bij plaatsing van een Vacature op de Website en bij akkoord met de Algemene Voorwaarden ontstaat een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en The Music Recruiters. De Overeenkomst houdt in dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de kosten van het plaatsen van een Vacature, zoals vermeld op de Website. The Music Recruiters behoudt zich het recht voor om direct na plaatsing van de Vacature te factureren en hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 2. Door plaatsing van de Vacature en bij akkoord met de Algemene Voorwaarden verklaart de natuurlijke persoon die in opdracht van Opdrachtgever handelt gemachtigd te zijn om de Vacature namens Opdrachtgever te plaatsen en gerechtigd te zijn om de bijbehorende kosten in rekening te laten brengen door The Music Recruiters.
 3. The Music Recruiters plaatst de Vacature binnen 24 uur online en neemt direct contact op indien er een vertraging verwacht wordt.

 

Artikel 4 – Publicatie

Door het plaatsen van de Vacature verstrekt Opdrachtgever aan The Music Recruiters een kosteloos en onherroepelijk recht om deze Vacature openbaar te maken en te verveelvoudigen op alle media die beheerd worden door The Music Recruiters.

 

Artikel 5  – Weigering Vacature

The Music Recruiters behoudt zich het recht voor om de Vacature zonder opgaaf van redenen te weigeren of te verwijderen indien deze niet blijkt te voldoen aan de – discretionaire – richtlijnen van The Music Recruiters. In dit geval zal direct contact opgenomen worden met de Opdrachtgever en worden geen kosten in rekening gebracht.

 

 Artikel 6 – Wanbetaling

Indien de Gebruiker niet tijdig aan haar betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat zij door The Music Recruiters is gewezen op de te late betaling en The Music Recruiters de Opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14- dagen-termijn, in verzuim en over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is The Music Recruiters gerechtigd alle daardoor gemaakte en nog te maken kosten, waaronder uitdrukkelijk begrepen alle buitengerechtelijke (incasso)kosten en alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot advocaatkosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK), tenzij de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten hoger zijn. In dat laatste geval worden de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

The Music Recruiters is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte gevolgschade, immateriële schade,

of zuivere vermogensschade geleden door het plaatsen van een Vacature door Opdrachtgever, of door het weigeren of verwijderen van de publicatie door The Music Recruiters. De overige aansprakelijkheid van The Music Recruiters voor toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot het factuurbedrag.

 

Artikel 8 – Rechtskeuze en geschillen

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De aangewezen rechter voor geschillen is de rechtbank te Amsterdam. De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk (per mail) expliciet overeengekomen afwijkingen.

CONTACT

+31 (0)20 845 6552
info@themusicrecruiters.com
Ertskade 192, 1019 BB
Amsterdam, The Netherlands

Privacy Policy
Sitemap